Verksamhetspolicy

Lideco AB arbetar med tillverkning, inköp, försäljning och marknadsföring av verktygskomponenter, stansmaskinsverktyg och kringutrustning. Vårt mål är att förbli ledande i branschen med en personal som mår bra i en god arbetsmiljö, där vi tillsammans ska ha kul på jobbet!

Vi fokuserar på att få våra kunder nöjda genom att förutse och förstå kundernas behov och överträffa deras förväntningar. Vårt mål är att leverera enligt kundens önskemål, felfritt och i rätt tid. Vi utbildar och informerar kontinuerligt våra kunder för att skapa mervärde.

Ständiga förbättringar ska genomsyra hela verksamheten. Regelbunda kundundersökningar och mätningar ger en indikation på vad vi kan göra bättre. Uppfyllande av verksamhetens mål samt genomförande av förbättringsförslag ska också bidra till en bättre verksamhet.

Vi ska prioritera miljömärkta produkter och i möjligaste mån välja miljömedvetna leverantörer samt hantera vårt avfall på bästa sätt.

Med gällande lagstiftning som minimikrav, kundkrav och krav från övriga intressenter ska vi regelbundet granska verksamheten, fastställa mål, mäta och följa upp dessa ur kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösynpunkt.

Vi ska ha en engagerad och kompetent personalstyrka, där varje anställd ska ha eget ansvar och vara en god ambassadör för Lideco AB. Alla medarbetare ska utbildas och informeras om kvalitetstänkande, miljö och säkerhet samt försöka påverka, både internt och externt, till att minimera miljöpåverkan på arbetsplatsen såväl som på fritiden. Lideco AB ska ha en alkohol- och drogfri arbetsplats och uppmuntra de anställda till ett hälsosamt liv.

Lideco AB respekterar mänskliga rättigheter, främjar rättvisa anställningsvillkor, säkra arbetsförhållanden, hög etisk standard och motverkar all form av diskriminering.

Vi ska arbeta systematiskt och kontinuerligt med kvalitet, miljö och arbetsmiljö, såväl internt som externt, så att Lideco AB alltid förknippas med nöjda kunder, god kvalitet, bra service och minsta möjliga miljöpåverkan.

Dalstorp 2022-01-11

Peter Nilsson

VD för Lideco AB


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

General Policy for Lideco AB

Lideco AB manufacture, purchase, sell and market tool components, punching tools and peripherals. Our goal is to remain the leading supplier of the business with a happy and healthy employees working in a good work environment, where we try to have fun at work!

Our focus is to make our customers satisfied by anticipating and understanding customers' needs and exceeding their expectations. Our goal is to deliver according to customers’ wishes, faultlessly and on time. We continuously educate and inform our customers to create added value.

Continuous improvement should permeate the entire business. Regular customer surveys and measurements give an indication of what we can improve. Fulfilling the goals of the business and implementing improvement proposals must also contribute to a better business.

We prioritize products with minimum of environmental foot print, choose environmentally conscious suppliers and handle our waste in the best way.

With current legislation as minimum requirements, customer and stakeholder requirements, we regularly review the business, set goals, measure and follow these up from a quality, environmental and work environment point of view.

We shall have committed and competent employees, where each one have their own responsibility and is a good ambassador for Lideco AB. All employees must be trained and informed about quality, environment and safety thinking, and try to influence, both internally and externally, to minimize the environmental impact during working time as well as in leisure time. Lideco AB has an alcohol- and drug- free workplace and encourage employees to live a healthy life.

Lideco AB respects human rights, promotes fair employment and safe working conditions, a high ethical standard and counteracts all forms of discrimination.

We work systematically and continuously with quality, environment and work environment, both internally and externally, so that Lideco AB is always associated with satisfied customers, good quality, good service and the least possible environmental impact.

Dalstorp 2022-01-11

Peter Nilsson CEO of Lideco AB