FTI

Vårt företag är anslutet till FTI, näringslivets system för återvinning av förpackningar (f d REPA). Lagen
om producentansvar för förpackningar innebär att alla företag som tillverkar, importerar eller säljer 
förpackningar eller förpackade varor är skyldiga att samla in och återvinna de förpackningar som de
tillför marknaden. För att skapa ett gemensamt insamlingssystem har svenskt näringsliv gått samman
och organiserat insamling och återvinning. Insamlingssystemet finansieras genom förpackningsavgifter
som erläggs av företagen till FTI. Ett företag som är anslutet till FTI har på så vis tagit sitt producentansvar
och kan därför hänvisa sina kunder till den insamling som erbjuds i respektive kommun.